Privacy Policy

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 04.10.2022

Het Vlaams Patiëntenplatform respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Vlaams Patiëntenplatform
Groenveldstraat 15
3001 Heverlee

Ondernemingsnummer: 0470.448.218

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het Vlaams Patiëntenplatform verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar het Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met het Vlaams Patiëntenplatform door te mailen naar info@vlaamspatientenplatform.be.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van de website Opgang.be.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Hieronder vind je alle doeleinden – redenen – waarom we persoonsgegevens verwerken binnen de Opgang-website:

- Uw doorgegeven persoonsgegevens in het contactformulier: wanneer u ons via het contactformulier contacteert, gebruiken we uw doorgegeven gegevens om u te antwoorden of verder te helpen. 

- Statische, geanonimiseerde gebruiksgegevens voor optimalisatie van de website.

  Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens

  Het VPP verwerkt volgende persoonsgegevens:

  - Naam
  - E-mailadres
  - Telefoonnummer
  - Door u ingevulde gegevens in het berichtveld

   Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

   We gebruiken één manier om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

   Deze gegevens worden enkel verzameld indien u gebruikmaakt van het contactformulier op de website.

   Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

   We verwerken uw persoonsgegevens om u een antwoord te kunnen geven op de door u gestelde vraag. 

   Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

   We verwerken uw persoonsgegevens enkel indien u hier expliciet toestemming voor geeft.

   Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

   Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens enkel om te kunnen reageren op uw bericht. 

   Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

   - De Verwerkingsverantwoordelijke geeft een algemene toestemming aan de Verwerker om subverwerkers in te schakelen. De verwerker legt deze subverwerkers, via een overeenkomst of andere rechtshandeling, minimaal dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming op als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen. De lijst met subverwerkers is opgenomen in Bijlage 1 (van de verwerkingsovereenkomst).

   - De Verwerker licht de Verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere subverwerkers, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. De verwerker zal de lijst met subverwerkers, die opgenomen is in Bijlage 1, steeds up-to-date houden (van de verwerkingsovereenkomst).

    Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

    Partijen zien erop toe dat voor zover Persoonsgegevens buiten de EER worden Verwerkt, dit alleen plaatsvindt conform wettelijke voorschriften, en eventuele verplichtingen die in dit verband op verwerkingsverantwoordelijke rusten. Indien gegevens buiten de EER worden verwerkt, wordt dit in bijlage 1 van de verwerkingsovereenkomst aangegeven, inclusief een opgave van de landen waar de gegevens worden verwerkt en de waarborgen.

    Wat zijn uw rechten?

    U kan zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om nog verder op uw bericht te antwoorden. 

    U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met info@vlaamspatientenplatform.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

    U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

    Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen door te mailen naar info@vlaamspatientenplatform.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

    Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

    De opslag van de data in database is redundant en geëncrypteerd opgeslagen op meerdere servers. Voor gevoelige of persoonsgebonden data kan gekozen worden om deze ook geëncrypteerd in de database op te slaan, in combinatie met een key management service waarbij de encryptiesleutels niet op de applicatieservers opgeslagen worden. Hierdoor zal, zelfs in het - zeer onwaarschijnlijke - geval dat iemand een backup van de database kan bemachtigen of zich toegang kan verschaffen tot de applicatieservers, geen toegang verkregen kunnen worden tot deze informatie. Alle verkeer vanuit de browser naar de web applicatie wordt ook beveiligd via https met sterke encryptie ciphers.

    Algemene informatie

    We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

    Vlaams Patiëntenplatform
    Groenveldstraat 15
    3001 Heverlee

    Ondernemingsnummer: 0470.448.218